(1) Nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật sản xuất nguyên liệu đầu vào, kỹ thuật sản xuất và công nghệ sơ chế biến các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong nước, hướng tới xuất khẩu.

(2) Tiếp nhận, tiếp cận và hoàn thiện các kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sinh thái, sản phẩm an toàn và chuyển giao cho các hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

(3) Tiếp nhận và xây dựng các quy trình giám sát, kiểm tra và đánh giá chất lượng nông sản hữu cơ. Từng bước xây dựng năng lực đáp ứng yêu cầu và được nhà nước, tổ chức hữu cơ quốc cho phép cấp giấy chứng nhận tại Việt Nam

(4) Nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm vi sinh vật trong xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ; Tham gia xử lý môi trường nông nghiệp; Tham gia xây dựng các quy trình sản xuất hữu cơ cho cây trồng

(5) Xây dựng chuỗi liên kết từ nghiên cứu – sản xuất – kết nối thị trường, xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ phục vụ cho người tiêu dùng.

(6) Đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân, cán bộ, sinh viên và học sinh về sản xuất nông nghiệp hữu cơ.