Trung tâm hiện nay có tổng số 26 cán bộ làm việc tại trung tâm, trong đó có 15 cán bộ là các chuyên gia, nhà khoa học tham gia làm việc bán thời gian với trung tâm.

Đội ngũ cán bộ trung tâm có:

  • 01 giáo sư – tiến sĩ
  • 03 phó giáo sư – tiến sĩ
  • 12 tiến sĩ
  • 03 thạc sĩ
  • 07 kỹ sư.